Miksi juuri avioliitto?

Julkisessa keskustelussa tasa-arvoisesta avioliittolaista esiintyy välillä puheenvuoroja, joissa kyseenalaistetaan avioliitto-sanan soveltuvuus samaa sukupuolta olevien liittoihin. Miksi kampanjamme haluaa kuitenkin pitää kiinni avioliiton käsitteestä, eikä tyydy joidenkin kansanedustajien ehdottamaan “lähes samat oikeudet kaikille takaavaan” rekisteröityyn parisuhteeseen  tai “samat oikeudet takaavaan, mutta ei missään nimessä avioliitoksi kutsuttavaan” pariliittoon?

Toisin kuin usein kuvitellaan, avioliiton juuret instituutiona tai käsitteenä eivät liity uskontoon. Avioliittoja on ollut olemassa jo ennen kristinuskon syntyäkin, ja avioliitonomaisia yhteiselämän muotoja on ollut kaikissa kulttuureissa uskonnosta riippumatta. Sanan historiallinenkaan alkuperä ei rajaa käsitteen käyttöä, sillä avio-sanan juuret ovat luultavasti samaa alkuperää “avata” -verbin kanssa. Näin ollen avioliiton alkuperäinen merkitys lienee ollut “avoin, julkinen liitto”.

Ennen vuonna 1929 säädettyä avioliittolakia lainsäädäntö asetti puolisot sukupuolen perusteella keskenään eriarvoiseen asemaan. Aviomiehellä oli oikeus ja velvollisuus toimia vaimonsa edustajana esimerkiksi oikeustoimissa, minkä lisäksi aviomies hallitsi vaimonsa varallisuutta. Nykyinen avioliittolakimme on 85-vuotisen historiansa aikana kokenut suuria muutoksia. Alunperin se esimerkiksi asetti tiukkoja, kristilliseen avioliittokäsitykseen perustuvia ehtoja avioeron saamiselle. Vuonna 1987 avioliittolakia uudistettiin merkittävästi, ja siitä poistettiin muun muassa kaikki viittaukset kristilliseen avioliittokäsitykseen. Nykyään avioliitto on oikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ensisijaisesti kahden yksilön välinen varallisuusoikeudellinen sopimus.

Laki ei kuitenkaan vielä 2010-luvullakaan kohtele kaikkia kansalaisia tasa-arvoisesti rajaten samaa sukupuolta olevat parit avioliiton ulkopuolelle. Tällä on merkittäviä konkreettisia vaikutuksia monen suomalaisen elämään. Vaikka Suomessa rekisteröity parisuhde rinnastuukin avioliittoon monessa suhteessa, niin ulkomailla asuvien kohdalla tilanne voi olla eri. Esimerkiksi monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa ulkomailla rekisteröidylle samaa sukupuolta olevien parisuhteelle ei anneta samoja oikeusvaikutuksia kuin avioliitolle. Tämä voi vaikuttaa muun muassa puolison mahdollisuuksiin saada oleskelulupa tai hänen oikeuksiinsa puolison sairastuessa tai ollessa kyvytön tekemään itseään koskevia päätöksiä.

Yksittäiset ihmiset antavat avioliitolle lukemattomia erilaisia symbolisia merkityksiä, mutta lainsäätäjän valitsemilla käsitteillä on vaikutusta yhteiskuntaan laajemmin. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Samaa sukupuolta olevien parien sulkeminen avioliittolain ulkopuolelle tarkoittaa väistämättä parien luokittelua epätasa-arvoisesti kahteen eri kategoriaan: niihin, jotka pääsevät naimisiin ja niihin, jotka eivät.

Tahdon voimalla!

Anna Saarela & Saara Järvelä
Vaikuttamistiimi
Tahdon2013