Tällä sivulla kerrotaan maaliskuussa 2014 toteutetusta kyselytutkimuksesta. Syyskuussa 2013 toteutetun kyselytutkimuksen tulokset löytyvät osoitteesta http://www.tahdon2013.fi/tutkimus/.

Tasa-arvoinen Suomi ry teetätti tämän tutkimuksen Taloustutkimus Oy:n viikoittaisen Telebus-puhelinhaastattelukierroksen avulla. Tutkimuksen kohdejoukkona on Suomen aikuisväestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin ositetulla satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä.

Kysymykset

“Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaisi, että myös samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon säädettäisiin avioliittolaissa ja rekisteröidystä parisuhteesta luovuttaisiin. Laki ei kuitenkaan velvoita kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, sillä lakimuutos koskisi voimaantullessaan vain maistraatissa suoritettavaa vihkimistä. Kannatatteko tällaista avioliittolakia?”

“Kaikilla suomalaisilla on oikeus hakea adoptiota yksin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kansalaisaloite avioliittolain uudistamisesta haluaa mahdollistaa samaa sukupuolta olevalle parille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa. Kannatatteko tällaista lakimuutosta?”

Otoksen koko ja painotus

Haastateltavien henkilöiden määrän ja jakaumat löydät tutkimustaulukoista.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty raportin atk-taulukoiden jälkeen (“Absoluuttiset luvut”). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoo haastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavan populaation tuhansina (.000) henkilöinä.

Tiedonkeruun ajankohta

Haastattelut tehtiin 5.–11.3.2014 Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä.

Tilastollinen käsittely

Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty
t-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla. Se tarkoittaa, että jos tehdään sata erillistä tutkimusta, niistä 95 tuottaa tuloksen, joka on kyseisen virhemarginaalin sisällä.

Virhemarginaali kertoo siitä, millaisia riskejä otantasattuma aiheuttaa tulosten yleistettävyydelle – otokseen saattaa valikoitua liian suuri tai pieni osuus tietyllä tavalla ajattelevia ihmisiä. Tällaisten vääristymien mahdollisuutta pyritään välttämään poimimalla vastaajat kiintiöiden mukaan ja täysin satunnaisesti: periaatteessa kenellä tahansa kohdejoukkoon kuuluvalla on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi vastaajien joukkoon.

Tulokset

Koosteen kyselytutkimuksen tuloksesta löydät tästä uutisesta.

Tasa-arvoinen Suomi ry julkaisee Taloustutkimuksen taulukot sellaisenaan. Taulukot voit ladata täältä.